Loading

Additional Notice for M Sc. CSIT Entrance Exam

Master of Science in Computer Science and Information Technology (M.Sc. CSIT) को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धमा  विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानबाट प्रकाशित आठौं शत्रको नियमित परीक्षा दिई दुई विषय सम्म अनुत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुको हकमा मौका परीक्षाको तयारीमा रहेका परीक्षार्थीहरुले २०७९ शैक्षिक शत्रको Master of Science in Computer Science and Information Technology (M.Sc. CSIT) तहको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्न सकिने जानकारी गराईन्छ। साथै प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका सो किसिमका विद्यार्थीहरुले भर्ना हुने समयमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेको कागजात अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ । अन्यथा उक्त विद्यार्थीहरुको आवेदन स्वतः रद्ध हुनेछ।

view_list